Pravidlá súťaže „bozková výzva“

Usporiadateľ súťaže

Magnet na ženy s.r.o.
Čajkovského 24
949 11 Nitra
IČO: 47687932
IČ DPH: SK2024043670

Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 4.7.2019 – 31.7.2019. Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja po tomto termíne, budú automaticky vyradení.

Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky
  • ktorá má viac ako 18 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:
    zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

Podmienky súťaže

Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania súťaže zverejní verejne na svojom Facebook alebo Instagram profile fotku v tričku „bozk zdarma“ počas toho ako ho bozkáva žena na líce. Príspevok musí obsahovať hashtag #ajjasomchlap20 a #bozkovavyzva v popise, tak ako je uvedené v inštrukciách na https://napreduj.chlap20.sk/tircko-bozk-zdarma. Do súťaže budú zapojení tí, ktorí zverejnia aspoň tri takéto fotky s inými ženami.

Zlosovanie

Zlosovanie sa uskutoční do 48 hodín po uzavretí súťaže (pozri bod 2).

Výhra

Výhrou je vstupenka na živý tréning Magnet na ženy Live, ktorá sa uskutoční 13.9.-15.9.2019. Výhercom sa stáva ten účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky súťaže a zverejní najvyšší počet fotiek s bozkom na líce od žien v tričku „bozk zdarma“.

Oznámenie výhry

Usporiadateľ zverejní meno Výhercu v deň žrebovania na svojej facebookovej stránke. Víťaz bude organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania facebookovou alebo instagramovou správou. Výhra bude Výhercovi odoslaná po dohode s výhercom. V prípade, ak sa usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1 týždňa od zverejnenia Výhercu, výhra prepadáva.

Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

Vo Vyšnej Rybnici, 4.7. 2019                                                                                                                      Magnet na ženy s.r.o.