Pravidlá Súťaže o 1+1 vstupenku na Tajomstvo Mysle Bohatých

Prečítaj si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na našej Facebookovej stránke Buďme chlapmi, po akých ženy túžia.

1.    Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Majster Reči, s.r.o, IČO:47687932, so sídlom Čajkovského 24, 949 11, Nitra, SR, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, vložka číslo 39591/N (ďalej len „organizátor“). Organizátor je prevádzkovateľom webu chlap20.sk.

1.2 Názov súťaže je „Súťaž o 1+1 vstupenku  na Tajomstvo Mysle Bohatých“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 8.10.2019 - 12.10.2019.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s nimi žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2.    Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej či Českej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na stránke https://www.facebook.com/chlap2.0/ v termíne od 8.10.2019 - 12.10.2019 a splní podmienky určené v súťažnom príspevku.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/chlap2.0/.

3.    Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci sa môže zapojiť len raz.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4.    Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa 1+1 Gold vstupenku na tréning Andyho Winsona – Tajomstvo Mysle Bohatých, ktorý sa uskutoční 18.10.-20.10.2019 v Bratislave. Viac informácii o udalosti na www.tajomstvomyslebohatych.sk

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 13.10.2019. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/chlap2.0/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 V prípade, že sa do 48 hodín výherca na našu správu neozve a výhru si nepreberie, sme oprávnení vyžrebovať nového výhercu.

4.4 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

5.    Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

5.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

5.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej instagramovej stránky.

5.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

6. Platnosť pravidiel

6.1 Tieto pravidlá sú platné od 8.10.2019, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Nitre, dňa 8.10.2019                                                                                                                                    Majster Reči s.r.o.,